041-42544314

اطلاعات تکمیلی شرکت

اطلاعات ثبتی و اداری:

نام ثبتی شرکت : آرازترانس تبریز

نوع شرکت : سهامی خاص

شناسه ملی : 10200375528

شماره ثبت : 1408

کد اقتصادی : 4958-8149-4113

اطلاعات مربوط به مقر فعالیت شرکت:

آدرس : تبریز – کیلومتر 20 جاده صوفیان – شهرک صنعتی آیت ­الله هاشمی رفسنجانی (صنایع ساختمانی) – تقاطع خیابان صنعت چهارم و خیابان یازدهم

کدپستی : 5194181796

شماره تلفکس: 15-42544314-041

اطلاعات مربوط به حساب های بانکی شرکت:

شماره شبا

شماره حساب

کد شعبه

نام شعبه

بانک

 

ردیف

 

IR 85 0570 1601 8101 0881 3591 01

1601-8100-10881359-1

1601

ولیعصر تبریز

 

 

پاسارگاد

 

 

1

 

IR 86 0120 0000 0000 5435 2748 20

 

54352748/20

 

13516

 

شهید مدنی تبریز

 

ملت

 

2