041-42544314

شرکت فولاد پارس هفت تپه

شرکت فولاد پارس هفت تپه:


خلاقیت و صاحب سبک بودن در این صنعت، از ویژگی های بارز شرکت آراز ترانس تبریز است. از نقاط قوت این شرکت: دقت نظر
 و مهندسی عالی تجهیزات است که حتی از نمونه ی خارجی خود نیز بهتر عمل میکند.