041-42544314

قطعات و تجهیزات کوره های کانالی

کوره هـای کانالی۱ کـه نـوع دیگـری از کوره هـای القایـی می باشـند، کاربرد وسـیعی در صنعت ذوب دارنـد. این کوره هـا که عموما بـرای ذوب فلـزات رنگین به کار می رونـد و یـا به عنـوان کـوره نگهدارنـده ذوب (هولـدر) مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند، سـاختاری بسـیار مشـابه بـا کوره های القایـی بوتـه دار دارند و هـر دو از یک اصـل علمـی در فرآینـد ذوب کـه همـان ایجاد جریان هـای الکتریکـی در مواد تحت ذوب اسـت، پیـروی می کنند.

در ادامه به برخی از قطعات اصلی و پایه این دسته از کوره های القایی که توسط شرکت آرازترانس تبریز تولید می شوند، خواهیم پرداخت.

اینداکتور۲
اینداکتـور یـا همـان القاگـر کـه در سـاختار کوره های کانالـی معـادل کویـل کـوره القایـی بوتـه دار اسـت، بـا اتصال بـه منبع تغذیـه، میدان مغناطیسـی لازم بـرای القای جریـان مورد نیـاز ذوب در کانـال را فراهـم مـی آورد. اینداکتـور، سـاختاری بسـیار مشـابه کویـل کـوره القایـی بوتـه دار ـ البتـه در ابعـاد بسـیار کوچک ترـ دارد و از تعدادی حلقه متشـکل از پروفیل مسـی و عمومـا در دو ردیـف (مشـابه کویـل مـورد اسـتفاده در لینک هـای DC درون هسـته هلیـکال) سـاخته میشـود. جدا از ابعاد بسـیارکوچکتر اینداکتورها در مقایسـه بـا کویل های
کوره هـای القایـی بوتـه دار، القاگرهـا فاقـد بسـیاری از قطعات اصلـی کویل نظیـر حلقه های خنک کننـده، سـاپورت ها و سـایر اجـزا می باشـند.

قطعات و تجهیزات کوره های کانالی
کوره های کانالی

هسته۳
هســته در کوره های القایی کانالــی، به نوعی نقش یوک را در کوره هــای القایی بوته دار ایفا می کند، با این تفاوت که هسته کوره کانالی به طور کامل و غیر منقطع می باشد.

اینداکتورهای یک کوره کانالی بر روی ســتون های هســته قرار گرفتــه و با عبور جریان از اینداکتورها، هسته، شار مغناطیســی تولیدی اینداکتور را از مرکز کانال عبور میدهد تا با القا شــدن جریان الکتریکی لازم در بخش داخلی کانال، امکان ذوب شــدن (در حالت ذوب) و یا گرم ماندن مواد مذاب (در حالت هولدری) فراهم گردد.

به لحاظ ساختار و چینش ورق ها، شباهت زیادی میان هسته کوره های القایی کانالی و هسته ترانسفورماتور وجود دارد. هســته کوره های کانالی بسته به تعداد اینداکتور و تعداد کانال های جریان مذاب به صورت دو، سه و یا بعضا چهار ستونه می باشد.

از نظــر نوع و کیفیت مواد اولیه به کاررفته در ســاختار هســته کوره کانالی، بایســتی همان ملاحظاتی که در ســاخت یوک برای کوره های بوته دار لحاظ شده است، مد نظر قرار گیرند؛ برای کســب اطلاعات بیشتر در این خصوص توصیه می شــود به فصل مربوط به یوک کوره القایی مراجعه شود.

دیواره خنک کننده

دیـواره خنک کننـده کـه گاه از آن بـا عناویـن کولینگ شـل۴ کولینـگ ژاکـت ۵  نیز یاد می شـود، مابیـن اینداکتور و جـداره نسـوز کوره کانالـی قـرار دارد، تا ضمن خنـک کاری و تعدیـل دمـای فضـای اطـراف اینداکتـور،  به عنـوان یـک لایه محافـظ از اینداکتـور در برابر نشـت ذوب و مسـائلی از این قبیـل حفاظت کند.

دیـواره خنک کننـده شـامل یـک مسـیر سینوسـی متشـکل از پروفیل هـای آبگـرد مسـی اسـت و بـر یـک پوسـته از جنـس فـولاد زنگ نزن که متناسـب بـا قطر خارجـی اینداکتـور نورد شـده، تثبیت شـده اسـت.

۱ – (Induction) Channel Furnace

۲ – Inductor

۳ – Core

۴ – Cooling Shell

۵ – Cooling Jacket